Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (576 words)

Икономически методи за управление на персонала

13

Работодателите могат да влияят на персонала и въз основа на икономически закони. Сред често срещаните форми на такова въздействие са материалните стимули, икономическите норми и стандарти.

Материалните стимули включват определяне на нивото на материално възнаграждение за служител (заплата, бонуси), както и компенсации и обезщетения.

Заплата
Изразява прекия интерес на служителите, отразява се в производствените разходи и се разпределя между отделните служители в зависимост от изразходваната работна ръка, както и търсенето и предлагането на продукти.

Стимулиращи плащания
Компанията може да установява стимулиращи бонуси и надбавки за своите служители, като сключва колективни трудови договори с тях. За някои категории работници обаче на законодателно ниво се установяват стимулиращи плащания, по-специално за тези, които са ангажирани с тежък труд, работа с вредни и опасни условия на труд, работа в райони със специални климатични условия и т.н.

Гаранции и компенсации
Икономическите методи за управление на персонала също включват гаранции и компенсации. Под гаранции се разбират средствата, методите и условията, при които се осигурява упражняването на правата, предоставени на служителите в областта на трудовите отношения, докато компенсациите са парични плащания, които възстановяват на служителите разходите, свързани с изпълнението на техните задължения. Има гаранции за наемане, преместване на друга работа, за заплати. Също така се предоставят гаранции и компенсации при изпращане в командировки, при преместване в друга област, при съчетаване на работа с обучение, при осигуряване на годишен платен отпуск и др.

Допълнителна заплата
В допълнение към основната заплата, която осигурява минималната работна заплата, в някои случаи на служителите се изплащат допълнителни заплати (допълнителни плащания за неблагоприятни и вредни условия на труд, бонуси за съчетаване на професии и изпълнение на допълнителни задължения, допълнителни плащания за нередовно работно време и др.).

Награда
Също така работодателят може да изплати на служителите си бонус за изпълнение на работата, в зависимост от печалбата. Бонусите се използват като начин за материално мотивиране на персонала във фирмата.

Материална помощ
Финансовата помощ може да се отдаде и на икономическите методи за управление на персонала. Изплаща се под формата на обезщетения при спешни или екстремни ситуации (смърт на служител или негови близки роднини, заплащане за лечение, злополуки и др.).

Предимства и привилегии
Може да се използва като награда или компенсация, като допълнение към личните форми на възнаграждение: пенсионни обезщетения, възстановяване на телефонни разходи, предоставяне на кредитни карти и др.

Социално-психологически методи
Тези методи се основават на законите на социологията и психологията, които играят ключова роля в управлението на човешките ресурси. Социално-психологическите методи включват: психологическо въздействие върху служителите (формиране на групи, създаване на нормален психологически климат в екипа), морално стимулиране, развитие на инициативност и отговорност сред служителите.

С помощта на социологически методи може да се оцени мястото и целта на служителите в екип, да се идентифицират неформалните лидери и да им се осигури подкрепа, да се използва мотивация на персонала за постигане на целите и да се установят ефективни комуникации във фирмата.

Социологическите методи включват: социологическо изследване, оценка на личните качества, партньорство, съревнование, управление на конфликти.

Психологическите методи позволяват да се съсредоточи вътрешният потенциал на служителя върху решаването на конкретни проблеми на компанията.

формиране на отдели, отчитащи психологическата съвместимост на служителите;
създаване на комфортен климат в екипа;
анализ на личната мотивация на служителите въз основа на философията на компанията;
разрешаване на междуличностни конфликти;
разработване на модели за професионално развитие на служителите;
развитие на умения и квалификация на персонала;
формиране на корпоративна култура.
Включването, мотивацията, осъждането, убеждаването, подражанието, принудата, порицанието, похвалите могат да се разглеждат като методи за психологическо въздействие върху персонала.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

1
Как да правим бизнес и защо трябва да описваме биз...
Видове мотивация на персонала